Kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 của Khoa Ngôn ngữ học

Thứ ba - 25/08/2015 15:08

Đón sinh viên khoá QH-2015-X nhập Trường; Phối hợp với Trường tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 và tuyển sinh vào chương trình CLC khóa 2015; Phối hợp với Trường tập huấn cho sinh viên về quy chế đào tạo và chương trình đào tạo.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 – 2016

 

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Ban Chủ nhiệm Khoa tại Hội nghị công chức viên chức Khoa.

- Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Trường Đại học KHXH&NV

 

B. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM HỌC

I. THÁNG 9 - 2015

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ định kỳ. Họp Khoa trước khi bắt đầu học kỳ 1.
 2. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên;Tham dự Lễ Khai giảng năm học mớicủa Trường.
 3. Hoàn thành xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016 cho các hệ Chuẩn, CLC, Liên kết đào tạo.
 4. Kiểm tra việc phân công, phân nhiệm cho giảng viên các bộ môn.
 5. Cử cán bộ, sinh viên tham gia Hội thao lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân năm 2015, tuyển quân lần 2 theo kế hoạch của Trường.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Đón sinh viên khoá QH-2015-X nhập Trường; Phối hợp với Trường tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 và tuyển sinh vào chương trình CLC khóa 2015; Phối hợp với Trường tập huấn cho sinh viên về quy chế đào tạo và chương trình đào tạo.
 2. Tổ chức giảng dạy học kỳ I; Thi học kỳ hè; Tham gia xét học vụ, xét chuyển đổi sinh viên NVCL; Giao đề tài khoá luận tốt nghiệp.
 3. Tham gia xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015.
 4. Phối hợp với Trường triển khai kế hoạch thực hiện các hợp đồng đổi mới phương pháp dạy học với giảng viên sử dụng website học phần; kiểm tra tiến độ thực hiện các hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản năm 2015; Gửi danh sách đề Nhà trường ký hợp đồng biên soạn các học phần trong đào tạo đại học theo định hướng hội nhập quốc tế.
 5. Rà soát hệ thống học liệu của ngành và các hợp đồng xây dựng hệ thống học liệu quá hạn.
 6. Phối hợp với Trường triển khai các hoạt động tư vấn sinh viên.
 7. Gửi danh sách đề nghị khen thưởng cho sinh viên khoá QH-2012-X, QH-2013-X, QH-2014-X.
 8. Gửi danh sách đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016.
 9. Phối hợp với Nhà trường kiểm tra hoạt động giảng dạy, học tập, hành chính, sinh hoạt chính trị đầu năm học của cán bộ, sinh viên;

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016 theo kế hoạch chung của Nhà trường.
 2. Phối hợp với Trường hoàn tất các bài viết về các thầy cô trong Khoa phục vụ việc xuất bản sách: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 70 năm truyền thống và phát triển (1945 – 2015); Đội ngũ cán bộ, nhân viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 3. Cử cán bộ tham gia coi thi, chấm thi cho kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2015.
 4. Cho học viên cao học khoá QH-2014-X đăng ký đề tài luận văn và người hướng dẫn; họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét duyệt đề tài và gửi danh sách đề nghị Nhà trường ra quyết định công nhận đề tài và người hướng dẫn cho học viên khoá QH-2014-X.
 5. Hoàn tất hồ sơ gửi Trường để xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.
 6. Tiếp nhận và phân công giảng dạy sinh viên các chương trình liên kết “3+1” chuyên ngành Việt ngữ học của các trường đại học Trung Quốc; Kiểm tra, rà soát lại việc phân công giảng dạy các chương trình liên kết đào tạo.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Phối hợp với Nhà trường triển khai công tác hỗ trợ giảng viên giảng dạy trực tuyến bằng phần mềm quản lý học tập.

II. THÁNG 10 - 2015

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và 20 năm thành lập Trường.
 2. Tham gia góp ý điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ; Tham gia góp ý điều chỉnh, bổ sung Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn; Điều chỉnh, bổ sung văn bản quy định về đánh giá CCVC và người lao động.
 3. Kiểm tra tiến độ học sau đại học của giảng viên.
 4. Cử cán bộ tham gia tập huấn về kỹ năng quản lý chuyên môn (Kỹ năng quản lý nghiên cứu khoa học, kỹ năng xây dựng các dự án và đề xuất dự án NCKH, kỹ năng đánh giá, tổ chức).
 5. Cử cán bộ tham gia đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý đi trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài.
 6. Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 3,4,5.
 7. Phối hợp với Hội Cựu sinh viên Trường tổ chức biên soạn cuốn sách “Từ mái trường này” chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống và 20 năm thành lập Trường.
 8. Cử cán bộ, sinh viên luyện tập để tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và 20 năm thành lập Trường.
 9. Cử cán bộ, sinh viên tham gia các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức thực hiện kỷ cương học đường và văn hóa ứng xử trong sinh viên; Cử cán bộ, sinh viên tham gia hội trại và giao lưu văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống và 20 năm thành lập Trường; Tham gia Ngày hội tình nguyện: Hiến máu nhân đạo và Nhân văn xanh; Tổ chức Giải bóng đá nữ sinh viên lần thứ II - USSH Cup; Cử cán bộ, sinh viên tham gia lớp kỹ năng tin học và Toạ đàm cách đọc sách hiệu quả; Cử cán bộ tham giaTọa đàm cán bộ trẻ Một số phương pháp giảng dạy hiệu quả/Tâm lý người học trong giáo dục đại học.

     B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Phối hợp với Nhà trường tổ chức tập huấn đăng ký học phần cho sinh viên khóa QH-2015-X; Gửi danh mục học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ II.
 2. Rà soát công tác thực hiện kế hoạch tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo trong năm học 2015 - 2016 trên cơ sở kết luận của Hội nghị “Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo đại học chính quy” và Hội nghị “Tổng kết công tác đánh giá chất lượng học phần học kỳ 2 năm học 2014 – 2015”.
 3. Phổ biến đến cán bộ giảng viên hướng dẫn về công tác xây dựng và phát triển hệ thống học liệu, tiêu chí về chất lượng của giáo trình, bài giảng và quy định trách nhiệm của giảng viên trong việc xây dựng giáo trình, bài giảng; Tham gia góp ý điều chỉnh, biên soạn đề cương học phần, bài giảng, giáo trình của các chương trình đào tạo sau điều chỉnh; Triển khai xây dựng các giáo trình cốt yếu theo kế hoạch của Trường; Kiểm tra tiến độ xây dựng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo.
 4. Gửi góp ý, đề nghị cập nhật CTĐT khóa 2015 vào phần mềm quản lý đào tạo.
 5. Gửi danh sách đề nghị và tham gia xét cấp học bổng học kỳ I cho sinh viên các khoá QH-2012-X, QH-2013-X, QH-2014-X.
 6. Tham gia Hội nghị Cựu sinh viên Trường.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Gửi danh sách đề nghị NCS dự tuyển theo Đề án 911.
 2. Hoàn tất các thủ tục và tổ chức bảo vệ luận văn khóa QH-2012-X và 2013-X.
 3. Gửi đề nghị cập nhật CTĐT mới vào phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.

III. THÁNG 11- 2015

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp chi bộ; Phổ biến Hướng dẫn công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015.
 2. Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và gặp mặt các nhà giáo lão thành.
 3. Họp HĐKH – ĐT, CU, BCN xây dựng kế hoạch cụ thể kỷ niệm 70 năm ngành Ngôn ngữ học và 20 năm xây dựng phát triển khoa NNH
 4. Gửi danh sách xét nâng bậc lương theo niên hạn và trước hạn.
 5. Tham gia đề án khảo sát năng lực sử dụng ngoại ngữ đối với giảng viên toàn Trường.
 6. Tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi đoàn – Liên chi hội nhiệm kỳ 2015 – 2017; Cử cán bộ tham dự lớp kỹ năng tiếng Anh; Tham gia toạ đàm Cách tiến hành một nghiên cứu khoa học.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Kiểm tra giữa kỳ học kỳ I; Công bố lịch thi hết học phần kỳ I; Gửi danh mục học phần học kỳ II.
 2. Phối hợp với Nhà trường ký hợp đồng điều chỉnh, biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình học phần với các cán bộ giảng viên; Tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo đến hạn; Phối hợp với Nhà trườngkiểm tra tiến độ xây dựng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo.
 3. Gửi danh sách sinh viên và tham gia xét chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Trường và cấp ĐHQGHN năm 2015.
 4. Cử sinh viên tham gia đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Tham dự Khai giảng khóa QH-2015-X sau đại học.
 2. Tổ chức bảo vệ luận văn khóa QH-2012-Xvà QH-2013-X sau đại học.
 3. Rà soát công tác đào tạo sau đại học phục vụ đợt kiểm tra của Trường.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Rà soát tình hình sử dụng thiết bị, điện nước, phòng cháy chữa cháy tại các phòng do Khoa phụ trách.
 2. Cử cán bộ tham gia Hội nghị về công tác tài chính.

IV. THÁNG 12 - 2015

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường lập kế hoạch phối hợp kỷ niệm 60 năm ngành NNH và 20 năm xây dựng, phát triển khoa NNH
 2. Họp Chi bộ: Đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2015; Cử cán bộ, sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.
 3. Tham gia công tác giới thiệu, bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Trường tổ chức.
 4. Cử sinh viên tham gia Hội thi Sinh viên thanh lịch; Cử sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện Mùa đông ấm tại Cốc Pàng (Cao Bằng); Cử sinh viên tham gia tập huấn cán bộ Đoàn – Hội; Cử sinh viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn Trường, 15 năm thành lập Hội Sinh viên Trường; Tổ chức thăm hỏi sinh viên nội trú nhân dịp Tết Dương lịch 2016.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Mời giảng và rà soát đề cương học phần giảng dạy trong học kỳ II; Thi hết học phần học kỳ I; Gửi danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2015 (nếu có).
 2. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên các lớp có sử dụng website học phần và các lớp giảng viên ký hợp đồng đổi mới kiểm tra – đánh giá.
 3. Gửi danh sách đề nghị trợ cấp thường xuyên cho sinh viên; Tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Hoàn tất hồ sơ và gửi danh sách xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.
 2. Tổ chức thi học kỳ I các lớp thuộc chương trình liên kết quốc tế; Gửi thiếp chúc mừng năm mới cho các đối tác nước ngoài.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Phối hợp với Phòng Hành chính tổng kiểm kê tài sản cố định năm 2015.

 

V. THÁNG 01- 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ.
 2. Cử cán bộ tham gia Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn giai đoạn 2009 – 2015.
 3. Cử cán bộ tham gia Tọa đàm “Kinh nghiệm và giải pháp xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh”.
 4. Cử sinh viên tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên (9/1); Cử sinh viên tham giabuổi giới thiệu về văn hóa lễ hội ở Việt Nam.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Cử cán bộ coi thi và chấm thi hết học phần kỳ I; Phân công giảng dạy và giao đề tài khóa luận tốt nghiệp học kỳ II; Xác nhận giờ giảng, ra đề và chấm thi của học kỳ I.
 2. Tổ chức lớp bổ túc kiến thức Ngôn ngữ học để tuyển sinh sau đại học.
 3. Tham gia Tọa đàm với các nhà tuyển dụng Hỗ trợ khởi nghiệp:Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nguồn nhân lực mới.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Thống kê công trình khoa học 6 tháng cuối năm 2015.
 2. Tổ chức thi học kì cho các lớp liên kết quốc tế.
 3. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch thực tập đợt 1 cho đối tượng SV LKĐT

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Triển khai cho cán bộ cập nhật dữ liệu vào Cổng thông tin Điện tử của ĐHQGHN.

 

VI. THÁNG 02 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Tổ chức gặp mặt cán bộ giảng viên nhân dịp tết Bính Thân.
 2. Tổ chức gặp mặt, chúc tết sinh viên Quốc tế đang theo học tại khoa (phối hợp với Trường)

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Triển khai giảng dạy học kỳ II; Phối hợp với Nhà trường tổ chức thi bổ sung học kỳ I; Công bố kết quả học tập học kỳ I.
 2. Kiểm tra việc học tập, giảng dạy của cán bộ, sinh viên các hệ đào tạo trước và sau Tết Nguyên đán.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Triển khai cho cán bộ giảng viên ký hợp đồng xây dựng các chương trình đào tạo mới, giáo trình, bài giảng.
 2. Gửi danh sách xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh.
 3. Triển khai kế hoạch giảng dạy học kì II cho các lớp liên kết đào tạo quốc tế.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Lập và triển khai kế hoạch đón Tết Bính Thân.

 

VII. THÁNG 3 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ.
 2. Cử chuyên viên tham gia lớp tập huấn về “Nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng tham mưu giúp việc cho lãnh đạo đơn vị” dành cho chuyên viên.
 3. Lấy ý kiến và gửi góp ý xây dựng Đề án Phát triển nhân sự các bộ môn.
 4. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
 5. Cử sinh viên tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ VII nhiệm kỳ 2016 -2018; Cử cán bộ tham gia Hội thi nấu ăn Hương tháng 3;Tham giaNgày hội tình nguyện: Hiến máu nhân đạo và Nhân văn xanh; Cử cán bộ tham gia lớp Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả; Cử cán bộ tham gia toạ đàm Kỹ năng nói trước đám đông/Kỹ năng thuyết phục; Cử cán bộ tham gia tọa đàm cán bộ trẻ: Đo lường và đánh giá kết quả học tập/Giáo dục đại học Việt Nam và thế giới.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Gửi danh sách đề nghị xét học vụ, xét chuyển đổi sinh viên, xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016; Gửi danh mục học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ I năm học 2016 – 2017.
 2. Gửi danh sách đề nghị xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015 – 2016.
 3. Gửi danh sách đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội học kỳ II cho sinh viên hệ chính quy.
 4. Cử cán bộ tham gia Tọa đàm “Thực tập hiệu quả”.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Cử cán bộ tham gia Hội nghị khoa học cho cán bộ trẻ và học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ III.
 2. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa.
 3. Hoàn tất hồ sơ và gửi danh sách đề nghị xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 

 

VIII. THÁNG 4 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ; Tổ chức đánh giá Chi bộ giữa nhiệm kỳ.
 2. Cử cán bộ tham gia đoàn cán bộ lãnh đạo quản lý đi trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài đợt 1 năm 2016.
 3. Gửi đề án nhân sự các bộ môn thuộc khoa đến 2020.
 4. Cử cán bộ tham gia khóa học “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý giáo dục đại học” dành cho cán bộ lãnh đạo cấp khoa và cán bộ thuộc diện quy hoạch Trưởng/Phó khoa.
 5. Tham gia Hội sách Nhân văn; Tham gia chương trình “Giai điệu bạn bè – Lần II”; Cử cán bộ tham gia lớp Kỹ năng làm việc nhóm.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Công bố lịch thi hết học phần học kỳ II; Kiểm tra giữa kỳ học kỳ II; Đăng ký học kỳ hè 2016.
 2. Tham gia tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên theo kế hoạch của Trường; Cử cán bộ và sinh viên tham gia tọa đàm “Tiếp cận thông tin thị trường lao động”.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Tham gia Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường.
 2. Tham gia tuyển chọn và đầu tư công trình khoa học sinh viên dự thi cấp ĐHQG và cấp Bộ.
 3. Rà soát công tác đào tạo sau đại học phục vụ đợt kiểm tra của Trường.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

IX. THÁNG 5 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ.
 2. Triển khai tổng kết năm học và xét thi đua - khen thưởng năm học 2015 - 2016 theo hướng dẫn của Trường.
 3. Triển khai tổng kết công tác công đoàn năm học 2015 – 2016 theo hướng dẫn của công đoàn Trường.
 4. Cử sinh viên tham dự lớp Kỹ năng tìm việc làm và phỏng vấn xin việc; Tổ chức các hoạt động chia tay sinh viên K57.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Phân công cán bộ coi thi học kỳ II; Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.
 2. Triển khai ký hợp đồng biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo đợt 2.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Cử cán bộ tham gia tập huấn và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017.
 2. Đề xuất các đề tài cấp ĐHQG; Xây dựng thuyết minh đề tài thuộc các chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước và các đề tài thuộc Quỹ Khoa học – Công nghệ Quốc gia.
 3. Phổ biến đến cán bộ giảng viên kế hoạch công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng và các chương trình đào tạo mới bậc sau đại học năm học 2016–2017.

X. THÁNG 6 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Tổng kết năm học và công tác thi đua khen thưởng năm học 2015–2016 theo kế hoạch của Trường.
 2. Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức cấp Khoa (Tổng kết năm học 2015 - 2016 và xây dựng kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017).

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Thi và chấm thi hết học phần kỳ II; Gửi danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016; mời giảng học kỳ hè 2015.
 2. Tổ chức lớp bổ túc kiến thức Ngôn ngữ học để tuyển sinh sau đại học.
 3. Gửi danh sách đề nghị xét học bổng cho sinh viên khoá QH-2012-X.
 4. Gửi danh sách đề nghị xét khen thưởng cho sinh viên khoá QH-2012-X.
 5. Cử cán bộ tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp khoá QH-2012-X năm học 2015 – 2016 (27/6).
 6. Tham dự hội nghị tổng kết kết quả đánh giá bài giảng ở bậc đại học và sau đại học năm học 2015 – 2016.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Hoàn tất hồ sơ và gửi danh sách xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.
 2. Tổ chức thi học kì cho các lớp liên kết đào tạo quốc tế; Gửi danh sách đề nghị cấp chứng chỉ cho các sinh viên thuộc các chương trình liên kết với các trường đại học Trung Quốc;

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Gửi đề nghị cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.

XI. THÁNG 7 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Cử cán bộ tham dự Hội nghị công chức viên chức, Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường năm học 2015 – 2016.
 2. Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng, gửi danh sách đề nghị khen thưởng và tham gia họp xét thi đua – khen thưởng năm học 2015 - 2016.
 3. Gửi đề nghị tuyển dụng năm 2016.
 4. Cử cán bộ tham dự Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác công đoàn năm học 2015 – 2016.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Hoàn thành chấm thi, công bố điểm học kỳ II; Gửi đề nghị và tham gia xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016; Theo dõi giảng dạy học kỳ hè 2016.
 2. Xây dựng lịch trình đào tạo đại học chính quy năm học 2016 – 2017 dựa trên lịch trình chung của toàn trường.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Thống kê các công trình khoa học công bố 6 tháng đầu năm 2016.
 2. Gửi danh sách đề nghị xét thưởng thành tích nghiên cứu khoa học.
 3. Kiểm tra đầu vào, lập thời khóa biểu cho sinh viên các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học Trung Quốc.

XII. THÁNG 8 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể         

 1. Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo quản lý (kỹ năng ra quyết định quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách, kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu).
 2. Lập kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng dẫn của Trường.
 3. Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự BCH Công đoàn bộ phận tiến tới đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Theo dõi giảng dạy học kỳ hè 2016.
 2. Đón sinh viên khoá QH-2016 - X nhập Trường (22/8).
 3. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên (22-26/8).

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Đề xuất công trình khoa học tiêu biểu năm 2016 đề nghị ĐHQGHN khen thưởng.
 2. Gửi danh sách đề nghị ra quyết định công nhận đề tài, giáo viên hướng dẫn cho NCS trúng tuyển đợt 1 năm 2016; Gửi danh sách đề nghị xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016.
 3. Rà soát, điều chỉnh và đề nghị phê duyệt các chương trình đào tạo sau đại học năm học 2016 – 2017.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Rà soát, đề nghị sửa chữa trang thiết bị tại các giảng đường để chuẩn bị năm học mới.

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

                           PGS. TS.Nguyễn Văn Chính

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay463
 • Tháng hiện tại11,253
 • Tổng lượt truy cập455,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây