Danh sách chuyên đề và thời khóa biểu học kì 1 (2007-2008) của K50

Thứ bảy - 23/08/2008 06:41

danh s¸ch c¸c chuyªn ®Ò cho K50 ng«n ng÷

n¨m häc 2008 - 2009

STT                           M«n häcSè ®vht            Giảng viên
      1
Ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu     2ThS. Ph¹m ThÞ Thuý Hång
      2
Ph­ương ph¸p ©m vÞ häc     2TS. Hoµng Cao C­ương
      3
Ph­ương ph¸p nghiªn cøu tõ vùng - ng÷ nghÜa     2GS.TS. NguyÔn ThiÖn Gi¸p
      4
Ph­ương ph¸p ph©n tÝch ng÷ ph¸p     2PGS.TS. §µo Thanh Lan
  5Ng«n ng÷ truyÒn th«ng vµ tiÕp thÞ x· héi     3GS.TS. §inh V¨n §øc
  6Ng«n ng÷ vµ thùc hµnh b¸o chÝ     4TS. Hoµng Anh
  7Ng«n ng÷ vµ c«ng t¸c biªn tËp - xuÊt b¶n     2PGS.TS. §ç ViÖt Hïng
  8Ng«n ng÷ vµ kü thuËt biªn so¹n tõ ®iÓn     2PGS.TS. Vò §øc NghiÖu
  9Gi¸o dôc ng«n ng÷     2GS.TS. NguyÔn ThiÖn Gi¸p
 10Ng«n ng÷ vµ s¸ng t¹o v¨n häc     2PGS.TS. NguyÔn H÷u §¹t
 11Logic vµ tiÕng ViÖt     2GS.TS. NguyÔn §øc D©n
 12Mét sè vÊn ®Ò vÒ ng÷ nghÜa häc hiÖn ®¹i     2GS.TS. Lª Quang Thiªm
 13Mét sè vÊn ®Ò vÒ ng÷ ph¸p chøc n¨ng     2GS.TS. DiÖp Quang Ban
 14Mét sè vÊn ®Ò vÒ ng«n ng÷ - v¨n ho¸     2GS.TS. TrÇn TrÝ Dâi
 15Ph­ương ph¸p d¹y TV nh­ mét ngo¹i ng÷     2TS. Hoµng Anh Thi
 16Ng«n ng÷ häc øng dông      2PGS.TS. §µo Thanh Lan
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2008– 2009
  
Ngành: Ngôn ngữ họcLớp:   K50Sĩ số:
  91
Giảng đường:102 A-BNgày bắt đầu học: 11/9/2008 Ngày kết thúc học: 30/10/2008

 
I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN: 
TTMÔN HỌC  SỐ ĐVHTGIÁO VIÊN(Họ và tên, ĐT, email) 
 
 1 Ngôn ngữ TT và tiếp thị XH    3GS.TS. Đinh Văn Đức

 

 2Phương pháp nghiên cứu TVNN    2GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

 

 3Ngôn ngữ học đối chiếu    2ThS. Phạm Thị Thuý Hồng

 

 4Phương pháp phân tích NP    2PGS.TS. Đào Thanh Lan

 

 5Phương pháp Âm vị học    2TS. Hoàng Cao Cương

 


 
II. THỜI KHÓA BIỂU: 

BUỔITIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5    THỨ 6
 Sáng1Ngôn ngữ học đối chiếu
(từ 15/09 - 01/10)
Ngôn ngữ TT và tiếp thị XH
(từ 11/09 - 09/10)
Ngôn ngữ học đối chiếu
(từ 15/09 - 01/10)
Ngôn ngữ TT và tiếp thị XH
(từ 11/09 - 09/10)

Phương pháp nghiên cứu TVNN
(từ 12/09 - 17/10)
2
3
4
5
 Chiều6     
7     
8     
9     
10     

III. GHI CHÚ:
-
Sau khi môn Ngôn ngữ học đối chiếu kết thúc, sẽ bắt đầu học môn Phương pháp phân tích ngữ pháp
-Sau khi môn Ngôn ngữ TT và tiếp thị XH kết thúc, sẽ bắt đầu học môn Phương pháp âm vị học
-Sau khi kết thúc Thời khoá biểu này, khoa sẽ tiếp tục sắp xếp Thời khoá biểu các môn học còn lại
                                                                                                             
                                                          
P. CHỦ NHIỆM KHOA


Giáo viên chủ nhiệm lớp :
CN Bùi Duy Dương
                                     
Điện thoại:0912792717
                                      Email:
duyduong07@yahoo.com
 


    Buổi sángTiết 17:00 đến 7:50 Buổi chiềuTiết 612:30 đến 13:20
Tiết 27:55 đến 8:45Tiết 713:25 đến 14:15
Tiết 38:55 đến 9:45Tiết 814:25 đến 15:15
Tiết 49:55 đến 10:45Tiết 915:25 đến 16:15
Tiết 510:50 đến 11:40 Tiết 1016:20 đến 17:10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây