Lịch thi học kỳ I năm học 2007-2008 cho các lớp Trung Quốc

Thứ hai - 31/12/2007 15:21
     LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 07-08 CHO CÁC LỚP TRUNG QUỐC

LớpNgày thiMôn thiCaĐịa điểmCán bộ coi thi
Vân Nam
 1
08/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.411 nhà CC.Dương
Khẩu ngữ tiếng Việt 2P.305 nhà CC.Hồng + C.Trang
09/01/08Tiếng Việt cao cấp1P.411 nhà CC.M.Hà
11/01/08Đất nước học1P.411 nhà CC.Thoa
Đọc báo và tạp chí tiếng Việt 2P.411 nhà CC.Châu
15/01/08Nghe nói tiếng Việt1P.305 nhà CC.Thuỳ + C.Trang
17/01/08Lý thuyết và thực hành máy tính2Phòng máyT.Viện + C.Hoài
Vân Nam 208/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.409 nhà C C.M.Hà
Khẩu ngữ tiếng Việt 2P.303 nhà CC.Hoài + C.Thuỳ
09/01/08Tiếng Việt trung cấp1P.409 nhà C C.Châu
Đọc hiểu tiếng Việt2P.303 nhà CT.Viện + C.Trang
11/01/08Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt1P.303 nhà CT.Tân + T.Viện
Vân Nam 308/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.409 nhà CC.Hồng + T.Tân
Khẩu ngữ tiếng Việt 2P.411 nhà CC.Thành, C.Dương, C.M.Hà
09/01/08Tiếng Việt cơ sở1P.409 nhà C C.Thoa + C.Thuỳ
11/01/08Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt1P.411 nhà CC.Trang + C.T.Hà
Q.Tây 3+108/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.411 nhà CC.Hoài
Khẩu ngữ tiếng Việt2P.307 nhà CC.Thoa + C.T.Hà
09/01/08Tiếng Việt du lịch1P.411 nhà CT.Viện
11/01/08Đất nước học1P.411 nhà CC.Thuỳ
Đọc báo và tạp chí tiếng Việt 2P.411 nhà CC.Hoài
15/01/08Tiếng Việt cao cấp1P.411 nhà CC.Châu + C.T.Hà
Văn học Việt Nam2P.411 nhà CC.Thành + C.Dương
Q.Tây2+2-lớp 108/01/08Tiếng Việt cao cấp I1P.1 nhà HC.Thoa + C.Thuỳ
Tiếng Việt qua báo chí3P.1 nhà HC.Châu + T.Tuấn
09/01/08Tiếng Việt ngành kinh tế3P.1 nhà HC.Hoài + C.Trang
11/01/08Tiếng Việt ngành du lịch1P.1 nhà HC.Thành + C.Nga
Từ pháp học tiếng Việt (TVCC)3P.1 nhà HC.Dương + C.Hồng
15/01/08Tiếng Việt cao cấp II1P.1 nhà HT.Tân + C.M.Hà
Ngữ pháp thực hành tiếng Việt3P.1 nhà HC.Thành + T.Tuấn
17/01/08Từ vựng học tiếng Việt (trong dl)1P.1 nhà HT.Tuấn + C.Châu
TV trên các phương tiện nghe nhìn3P.1 nhà HC.T.Hà + C.Hồng
Q.Tây2+2-lớp 208/01/08Tiếng Việt cao cấp I1P.2 nhà HC.Thành + C.Nga
Tiếng Việt qua báo chí3P.2 nhà HC.Hoài + T.Tân
09/01/08Tiếng Việt ngành kinh tế3P.2 nhà HC.Hồng + C.T.Hà
11/01/08Tiếng Việt ngành du lịch1P.2 nhà HC.Dương + T.Tuấn
Từ pháp học tiếng Việt (TVCC)3P.2 nhà HC.Thoa + C.Thành
15/01/08Tiếng Việt cao cấp II1P.2 nhà HC.Nga + T.Tuấn
Ngữ pháp thực hành tiếng Việt3P.2 nhà HC.M.Hà + C.Thuỳ
17/01/08Từ vựng học tiếng Việt (trong dl)1P.2 nhà HT.Tân + C.Nga
TV trên các phương tiện nghe nhìn3P.2 nhà HC.Nga + C.M.Hà
Ly Giang18/01/08Dịch tiếng Việt3P.411 nhà CC.Thoa + T.Viện
22/01/08Tiếng Việt cao cấp 11P.411 nhà CC.Châu + C.Hoài
Đọc hiểu tiếng Việt3P.411 nhà CC.M.Hà + C.Hồng
23/01/08Viết tiếng Việt1P.411 nhà CC.Dương + T.Viện
24/01/08Tiếng Việt ngành du lịch3P.411 nhà CC.Hồng + C.Thành
25/01/08Tiếng Việt kinh tế thương mại1P.411 nhà CC.Thoa + C.Nga
Khẩu ngữ tiếng Việt2P.411 nhà CT.Viện + C.Châu
28/01/08Nghe tiếng Việt3P.411 nhà CC.Thuỳ + C.Dương

Ghi chú: Ca 1 từ 08:00 đến 09: 30; Ca 2 từ 10:00 đến 11:30; Ca 3 từ 14:00 đến 15:30

      LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 07-08 CHO CÁC LỚP TRUNG QUỐC

LớpNgày thiMôn thiCaĐịa điểmCán bộ coi thi
Vân Nam
 1
08/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.411 nhà CC.Dương
Khẩu ngữ tiếng Việt 2P.305 nhà CC.Hồng + C.Trang
09/01/08Tiếng Việt cao cấp1P.411 nhà CC.M.Hà
11/01/08Đất nước học1P.411 nhà CC.Thoa
Đọc báo và tạp chí tiếng Việt 2P.411 nhà CC.Châu
15/01/08Nghe nói tiếng Việt1P.305 nhà CC.Thuỳ + C.Trang
17/01/08Lý thuyết và thực hành máy tính2Phòng máyT.Viện + C.Hoài
Vân Nam 208/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.409 nhà C C.M.Hà
Khẩu ngữ tiếng Việt 2P.303 nhà CC.Hoài + C.Thuỳ
09/01/08Tiếng Việt trung cấp1P.409 nhà C C.Châu
Đọc hiểu tiếng Việt2P.303 nhà CT.Viện + C.Trang
11/01/08Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt1P.303 nhà CT.Tân + T.Viện
Vân Nam 308/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.409 nhà CC.Hồng + T.Tân
Khẩu ngữ tiếng Việt 2P.411 nhà CC.Thành, C.Dương, C.M.Hà
09/01/08Tiếng Việt cơ sở1P.409 nhà C C.Thoa + C.Thuỳ
11/01/08Luyện ngữ âm và nghe tiếng Việt1P.411 nhà CC.Trang + C.T.Hà
Q.Tây 3+108/01/08Ngữ pháp và viết tiếng Việt1P.411 nhà CC.Hoài
Khẩu ngữ tiếng Việt2P.307 nhà CC.Thoa + C.T.Hà
09/01/08Tiếng Việt du lịch1P.411 nhà CT.Viện
11/01/08Đất nước học1P.411 nhà CC.Thuỳ
Đọc báo và tạp chí tiếng Việt 2P.411 nhà CC.Hoài
15/01/08Tiếng Việt cao cấp1P.411 nhà CC.Châu + C.T.Hà
Văn học Việt Nam2P.411 nhà CC.Thành + C.Dương
Q.Tây2+2-lớp 108/01/08Tiếng Việt cao cấp I1P.1 nhà HC.Thoa + C.Thuỳ
Tiếng Việt qua báo chí3P.1 nhà HC.Châu + T.Tuấn
09/01/08Tiếng Việt ngành kinh tế3P.1 nhà HC.Hoài + C.Trang
11/01/08Tiếng Việt ngành du lịch1P.1 nhà HC.Thành + C.Nga
Từ pháp học tiếng Việt (TVCC)3P.1 nhà HC.Dương + C.Hồng
15/01/08Tiếng Việt cao cấp II1P.1 nhà HT.Tân + C.M.Hà
Ngữ pháp thực hành tiếng Việt3P.1 nhà HC.Thành + T.Tuấn
17/01/08Từ vựng học tiếng Việt (trong dl)1P.1 nhà HT.Tuấn + C.Châu
TV trên các phương tiện nghe nhìn3P.1 nhà HC.T.Hà + C.Hồng
Q.Tây2+2-lớp 208/01/08Tiếng Việt cao cấp I1P.2 nhà HC.Thành + C.Nga
Tiếng Việt qua báo chí3P.2 nhà HC.Hoài + T.Tân
09/01/08Tiếng Việt ngành kinh tế3P.2 nhà HC.Hồng + C.T.Hà
11/01/08Tiếng Việt ngành du lịch1P.2 nhà HC.Dương + T.Tuấn
Từ pháp học tiếng Việt (TVCC)3P.2 nhà HC.Thoa + C.Thành
15/01/08Tiếng Việt cao cấp II1P.2 nhà HC.Nga + T.Tuấn
Ngữ pháp thực hành tiếng Việt3P.2 nhà HC.M.Hà + C.Thuỳ
17/01/08Từ vựng học tiếng Việt (trong dl)1P.2 nhà HT.Tân + C.Nga
TV trên các phương tiện nghe nhìn3P.2 nhà HC.Nga + C.M.Hà
Ly Giang18/01/08Dịch tiếng Việt3P.411 nhà CC.Thoa + T.Viện
22/01/08Tiếng Việt cao cấp 11P.411 nhà CC.Châu + C.Hoài
Đọc hiểu tiếng Việt3P.411 nhà CC.M.Hà + C.Hồng
23/01/08Viết tiếng Việt1P.411 nhà CC.Dương + T.Viện
24/01/08Tiếng Việt ngành du lịch3P.411 nhà CC.Hồng + C.Thành
25/01/08Tiếng Việt kinh tế thương mại1P.411 nhà CC.Thoa + C.Nga
Khẩu ngữ tiếng Việt2P.411 nhà CT.Viện + C.Châu
28/01/08Nghe tiếng Việt3P.411 nhà CC.Thuỳ + C.Dương

Ghi chú: Ca 1 từ 08:00 đến 09: 30; Ca 2 từ 10:00 đến 11:30; Ca 3 từ 14:00 đến 15:30

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây