Danh mục luận án tiến sĩ bảo vệ tại Khoa Ngôn ngữ học từ ngăm 1996 – đến nay

Thứ tư - 11/04/2018 10:13

DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ BẢO VỆ TẠI KHOA NGÔN NGỮ HỌC

TỪ 1996 -  ĐẾN NAY

 

Stt

Tên đề tài

Nghiên cứu sinh

Người hướng dẫn

Năm bảo vệ

1

Các phát ngôn đơn phần tiếng Việt

Phan Mậu Cảnh

GS.PTS. Nguyễn Minh Thuyết

PGS.PTS. Đinh Trọng Lạc

1996 (PTS)

2

Đối chiếu thành ngữ Nga - Việt trên bình diện giao tiếp

Nguyễn Xuân Hòa

GS.PTS. Nguyễn Thiện Giáp

1996 (PTS)

3

Nghiên cứu đại từ quan hệ trong câu tiếng Pháp và các hình thức biểu đạt ý nghĩa tương ứng trong tiếng Việt

Đường Công Minh

PGS.PTS. Nguyễn Cao Đàm

1996

(PTS)

4

Những đặc điểm chính của địa danh Hải Phòng (sơ bộ so sánh với địa danh một số vùng khác)

Nguyễn Kiên Trường

GS.PTS. Hoàng Thị Châu

GS.PTS. Nguyễn Thiện Giáp

1996

(PTS)

5

Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản

Vũ Ngọc Tú

GS.PTS. Đinh Văn Đức

PTS. Lê Thế Quế

1996

(PTS)

5

Ngôn ngữ với việc phản ánh các yếu tố văn hoá và nhân sinh quan (thông qua tục ngữ Việt-Anh)

Nguyễn Văn Mười

GS.TS. Nguyễn Lai

1997

(PTS)

6

Một số đặc điểm của ngôn ngữ văn bản luật pháp tiếng Việt

Lê Hùng Tiến

GS.TS. Lê Quang Thiêm

1999

7

Các ký tự Hán với chức năng biểu thị ý nghĩa trong chữ Nôm Việt

Lã Minh Hẳng

GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng

1999

8

Hệ thống vần cái tiếng Việt trong sự phát triển và hoạt động chức năng của chúng

Nguyễn Thị Phương Trang

GS.TS. Đoàn Thiện Thuật

1999

9

Vai trò của hư từ tiếng Việt trong việc hình thành thông báo – phát ngôn

Nguyễn Văn Chính

GS.TSKH. Nguyễn Lai

2000

10

So sánh cách cấu tạo thuật ngữ kinh tế thương mại trong tiếng Nhật và tiếng Việt hiện đại

Nguyễn Thị Bích Hà

GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

2000

12

Phân tích đối chiếu câu phủ định tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện cấu trúc ngữ nghĩa

Trần Văn Phước

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Trần Hữu Mạnh

2000

13

So sánh đối chiếu các kiểu câu hỏi chính danh trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa, ngữ dụng

Võ Đại Quang

PGS.TS. Nguyễn Cao Đàm

2000

14

Nghiên cứu đặc điểm lớp từ địa phương Nghệ Tĩnh

Hoàng Trọng Canh

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Nguyễn Nhã Bản

2001

15

Nghiên cứu giới từ định vị theo hướng ngữ dụng (trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt)

Trần Quang Hải

PGS.TS. Hoàng Trọng Phiến

TS. Lê Thế Quế

2001

16

Nghiên cứu ngữ pháp và ngữ nghĩa của giới từ tiếng Anh, đối chiếu với tiếng Việt

Nguyễn Cảnh Hoa

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

PGS.TS. Trần Hữu Mạnh

2001

17

Một số phương tiện biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép Tiếng Việt

Ngô Thị Minh

PGS.TS. Hoàng Trọng Phiến

TS. Đào Thanh Lan

2001

18

Khảo sát lỗi ngữ pháp tiếng Việt của người nước ngoài

Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS. Hoàng Trọng Phiến

2001

19

Ngôn ngữ học với việc dịch thuật văn bản giao dịch thương mại (trên tư liệu biên dịch Pháp-Việt)

Hà Văn Riễn

PGS.Đinh Trọng Lạc

TS. Nguyễn Văn Hiệp

2001

20

So sánh nghi thức giao tiếp tiếng Nhật và tiếng Việt (qua từ ngữ xưng hô)

Hoàng Anh Thi

GS.TS. Phạm Đức Dương

2001

21

Các yếu tố ngôn ngữ trong đàm phán thương mại quốc tế (Anh Việt đối chiếu)

Nguyễn Xuân Thơm

GS.TSKH. Nguyễn Lai

TS. Nguyễn Hữu Đạt

2001

22

Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ trong câu tiếng Pháp và tiếng Việt

Nguyễn Lân Trung

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

2001

23

Điển cố với các đặc trưng ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của chúng (trên cứ liệu điển cố Nga, Anh, Việt)

Nguyễn Văn Chiến

GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

2002

24

Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt hiện đại (30năm đầu thế kỷ XX: 1900-1930)

Trần Nhật Chính

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2002

25

Vai trò của quán ngữ trong việc kiến tạo phát ngôn (trên cứ liệu tiếng Việt và tiếng Anh)

Ngô Hữu Hoàng

GS.TSKH. Nguyễn Lai

2002

26

Câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và những hiện tượng tương ứng trong tiếng Việt

Phạm Xuân Mai

PGS.TS. Trần Khuyến

PGS.TS. Nguyễn Cao Đàm

PGS.TS. Trịnh Xuân Thành

2002

27

Hỏi và câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng học: trên cứ liệu tiếng Pháp, có so sánh với tiếng Việt

Nguyễn Việt Tiến

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

2002

28

Động từ phức tiếng Nhật với các đơn vị tạo nghĩa tương đương trong tiếng Việt

Trần Thị Chung Toàn

PGS.TS. Nguyễn Cao Đàm

2002

29

Sự kỳ thị giới tính trong ngôn ngữ qua cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt

Trần Xuân Điệp

GS.TS. Diệp Quang Ban

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

2003

30

Đối chiếu ngôn ngữ phóng sự trong báo in bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Thanh Hương

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp

TS. Nguyễn Hữu Đạt

2003

31

Các phương thức biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt (so sánh thang độ)

Lưu Quý Khương

GS.TS. Hoàng Trọng Phiến

2003

32

Danh hóa trong tiếng Việt hiện đại

Nguyễn Thị Thuận

GS.TS. Nguyễn Cao Đàm

2003

33

Nghiên cứu đối chiếu thời quá khứ trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt ý nghĩa tương ứng trong tiếng Việt

Phạm Quang Trường

(Phạm Văn Rài)

GS.TS. Đinh Văn Đức

2003

34

Nghiên cứu uyển ngữ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt

Trương Viên

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2003

35

Đặc điểm và cách sử dụng của lớp từ ngữ xưng hô tiếng Hán trong sự so sánh với tiếng Việt

Phạm Ngọc Hàm

GS.TS. Hoàng Trọng Phiến

2004

36

Ngữ vị từ trong tiếng Mông (có vị từ hành động và vị từ trạng thái làm trung tâm)

Nguyễn Văn Hiệu

PGS.TS. Trần Trí Dõi

PGS.TS. Đào Thanh Lan

2004

37

So sánh đối chiếu cấu trúc – ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

PGS.TS. Trần Hữu Mạnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

2004

38

Khảo sát các phương tiện từ vựng, ngữ pháp biểu đạt tính tình thái nhận thức trong tiếng Anh và tiếng Việt

Ngũ Thiện Hùng

GS.TSKH. Nguyễn Lai

TS. Nguyễn Chí Hòa

2004

39

Ngữ điệu tiếng Anh đối với người Việt nói tiếng Anh

Nguyễn Huy Kỷ

GS.TS. Đoàn Thiện Thuật

TS. Hoàng Cao Cương

2004

40

Nghiên cứu địa danh Quảng Trị

Từ Thu Mai

PGS.TS. Trần Trí Dõi

2004

41

Các yếu tố biểu thị tình thái nhận thức trong câu tiếng Pháp - Những biểu đạt tương ứng trong câu tiếng Việt

Trần Thị Mỹ

GS.TS. Diệp Quang Ban

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

2004

42

Khảo sát các động từ tình thái trong Tiếng Việt

Bùi Trọng Ngoãn

GS.TS. Đinh Văn Đức

PGS.TS.Nguyễn Văn Hiệp

2004

43

Câu cảm thán trong tiếng Việt

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng

2004

44

Khảo sát một số đặc trưng ngôn ngữ thơ lục bát hiện đại ( trên tác phẩm của một số nhà thơ)

Hồ Văn Hải

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

GS.TS. Trần Trí Dõi

2005

45

Nghiên cứu sự biến đổi và bảo lưu ngôn từ của các cộng đồng cư dân từ các phương ngữ khác đến Hà Nội: Trên cứ liệu phát âm của cộng đồng Nghệ Tĩnh ở Hà Nội

Trịnh Cẩm Lan

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

2005

46

Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh: Liên hệ với tiếng Việt

Trần Chi Mai

GS.TS. Hoàng Trọng Phiến

TS.Nguyễn Hồng Cổn

2005

47

Khảo sát thuật ngữ y học Tiếng Anh và cách phiên chuyển sang Tiếng Việt

Vương Thị Thu Minh

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp

PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2005

48

Nghiên cứu phương tiện nhấn mạnh trong tiếng Anh có liên hệ với tiếng Việt (qua trật tự cú pháp)

Huỳnh Thị Ái Nguyên

GS.TS. Đoàn Thiện Thuật

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

2005

49

Thời, thể và các phương tiện biểu hiện trong tiếng Việt

Trần Kim Phượng

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

TS. Lê Đông

2005

50

Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt

Nguyễn Thị Kim Thanh

GS.TS.Nguyễn Văn Khang

TS. Nguyễn Hồng Cổn

2005

51

Phương vị từ tiếng Hán hiện đại và những biểu hiện từ vựng, ngữ pháp tương đương trong tiếng Việt

Đào Thị Hà Ninh

GS.TS. Đinh Văn Đức

2006

52

Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt

Đinh Hồng Vân

GS.TS. Đinh Văn Đức

2006

53

Cú phân từ định ngữ, trạng ngữ tiếng Anh và các kết cấu tương đương trong tiếng Việt

Hà Thành Chung

GS.TS. Đoàn Thiện Thuật

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn

2007

54

Cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu có vị ngữ là vị từ mang ý nghĩa trao/tặng

Lâm Quang Đông

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2007

55

Ngôn ngữ kể chuyện trong truyện ngắn của Nguyễn Khải và Nguyễn Minh Châu

Đỗ Thị Hiên

GS.TS. Hoàng Trọng Phiến

2007

56

Đặc trưng ngôn ngữ của Pantun tiếng Melayu

Trần Thúy Anh

GS.TS. Phạm Đức Dương

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

2008

57

Câu điều kiện trong tiếng Việt

Nguyễn Khánh Hà

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

2008

58

Phân tích ngôn ngữ văn bản pháp luật qua văn bản hiến pháp Hoa Kì và hiến pháp Việt Nam

Dương Thị Hiền

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp

2008

59

Khảo sát từ ngữ một số tác phẩm Hán văn Đông Kinh Nghĩa Thục

Đỗ Thúy Nhung

GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng

2008

60

Nghiên cứu sự tự do hóa ngôn ngữ thơ tiếng Việt hiện đại thế kỷ XX

Nguyễn Thị Phương Thùy

GS.TS. Đinh Văn Đức

2008

61

Trạng từ gia ngữ tiếng Anh và cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt

Trần Thị Mai Đào

PGS.TS. Đào Thanh Lan

2009

62

Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt

Siriwong Hongsawan

(Thái Lan)

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

GS.TS. Phạm Đức Dương

2009

63

Các biểu thức ngôn ngữ cố định trong văn bản khoa học kỹ thuật tiếng Anh và các tương đương của chúng trong tiếng Việt

Hoàng Thị Minh Phúc

PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2009

64

Đặc điểm thành ngữ Hán - Nhật trong tiếng Nhật (có liên hệ với tiếng Việt)

Nguyễn Tô Chung

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hòa

2010

65

Khảo sát chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước qua phương pháp phân tích diễn ngôn

Nguyễn Thị Hà

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2010

66

Cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Hương

GS.TS. Hoàng Văn Vân

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn

2010

67

Khảo sát hành vi rào đón trong giao tiếp tiếng Việt

Vũ Thị Nga

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

2010

68

Khảo sát tiếng Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan (trên ngữ liệu tiếp xúc Việt - Thái ở Uđonthani)

Songgot Paanchiangwong

(Thái Lan)

GS.TS. Lê Quang Thiêm

PGS.TS. Nguyễn Tương Lai

2010

69

Nghiên cứu đặc điểm các tổ hợp song tiết Hán Việt (có đối chiếu với tiếng Hán)

La Văn Thanh

(Trung Quốc)

GS.TS.Nguyễn Văn Khang

2010

70

Nghiên cứu chính sách ngôn ngữ ở một số quốc gia Đông Nam Á Hải Đảo:

trường hợp Indonesia và Malaysia

Nguyễn Thị Vân

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2010

71

Ngôn ngữ truyền thông qua ba sản phẩm truyền thông xã hội (trên tư liệu Tiếng Việt )

Đinh Kiều Châu

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2011

72

Khảo sát chủ ngữ tiếng Việt dưới góc nhìn của lý thuyết điển mẫu

Đỗ Hồng Dương

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

2011

73

Nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt từ bình diện ngôn ngữ học nhân chủng

Trần Thị Hồng Hạnh

GS.TS.Nguyễn Văn Khang

2011

74

Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, có so sánh với kênh TV5 của Pháp)

Trần Phúc Trung

GS.TS. Đinh Văn Đức

2011

75

Nghiên cứu tiếng dân tộc Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc

Lê Xảo Bình

(Trung Quốc)

GS.TS. Trần Trí Dõi

2012

76

Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ( trên tư liệu truyện ngắn ba nhà văn nữ)

Hoàng Dĩ Đình

(Trung Quốc)

GS.TS. Đinh Văn Đức

2012

77

Khảo sát loại từ Tiếng Việt và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Inđônêxia

Phạm Thị Thúy Hồng

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2012

78

Các hành động thuộc nhóm cầu khiến tiếng Việt

Nguyễn Thị Thanh Ngân

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

2012

79

Nghiên cứu chữ Nôm tự tạo trong văn bản giải âm Truyền kỳ mạn lục

Nhiếp Tân

(Trung Quốc)

GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng

2012

80

Nghiên cứu từ vựng tiếng Việt trong Thiên Nam ngữ lục

Bùi Duy Dương

GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

2013

81

Ngữ nghĩa - ngữ dụng câu hỏi tu từ tiếng Việt

Lê Thị Thu Hoài

TS. Lê Đông

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2013

82

Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt

Đỗ Thu Lan

GS.TS.Nguyễn Văn Khang

2013

83

Nghiên cứu thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Hán từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (Có liên hệ với tiếng Việt)

Vi Trường Phúc

(Trung Quốc)

GS.TS. Trần Trí Dõi

2013

84

Ngữ âm tiếng Sán Dìu ở Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Thoa

GS.TS. Trần Trí Dõi

2013

85

Nghiên cứu lớp động từ tri giác trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt)

Hoàng Thị Hòa

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp

2014

86

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam

Hà Thị Tuyết Nga

PGS.TS. Vương Toàn

2014

87

Nghiên cứu sự chuyển đổi chức năng - nghĩa từ vựng trong tiếng Việt (trên tư liệu thuật ngữ)

Lê Thị Lan Anh

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2015

88

Ba tiểu loại động từ tiếng Hàn qua một phương diện phân loại (có đối chiếu với tiếng Việt)

Trần Thị Hường

GS.TS. Đinh Văn Đức

2015

89

Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt (trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học)

Trịnh Thị Thơm

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn

2015

90

Đặc điểm của uyển ngữ trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

Hà Hội Tiên

(Trung Quốc)

GS.TS.Nguyễn Văn Khang

2015

91

Cấu tạo và chức năng thông báo của đề trong câu đơn tiếng Việt

Nguyễn Thị Hồng Vân

GS.TS. Hoàng Văn Vân

2015

92

Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế: so sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt

Nguyễn Hương Giang

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

2015

93

Khảo sát dịch thuật Trung - Việt ( Trên các bản dịch văn bản thương mại Trung - Việt )

Trần Bích Lan

(Chen Bilan)

TS. Nguyễn Thị Tân

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn

2016

94

Đối chiếu giới từ tiếng Hán hiện đại với giới từ tiếng Việt hiện đại (qua một số giới từ)

Lý Yên Châu

(Li Yanzhou)

PGS.TS. Đào Thanh Lan

2016

95

Nghiên cứu chức năng tác động trong thơ kháng chiến 1945 – 1975 từ phương diện truyền thông xã hội

Lê Thị Phượng

GS.TS. Đinh Văn Đức

2016

96

Nghiên cứu ngôn ngữ văn bản hợp đồng tiếng Việt từ bình diện phân tích diễn ngôn

Trần Thị Thùy Linh

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp

2016

97

Nghiên cứu trạng thái đa ngữ tại huyện Mường Chà – tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị Thu Dung

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

2017

98

Cấu trúc danh ngữ, động ngữ tiếng Việt trong các văn bản chữ quốc ngữ thế kỷ XVII

Võ Thị Minh Hà

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2017

99

Biến thể cú pháp của câu đơn tiếng Việt từ bình diện cấu trúc - chức năng

Dương Xuân Quang

PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

2017

100

Nghiên cứu xây dựng kho ngữ liệu giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học

Lâm Thị Hoà Bình

GS.TS.Nguyễn Thiện Giáp

PGS.TS. Lâm Quang Đông

2017

101

Nghiên cứu ngôn ngữ hội thoại trên lớp giữa giáo viên và giáo sinh (tỉnh Hải Dương)

Nguyễn Thị Phượng

PGS.TS. Nguyễn Chí Hoà

2017

102

Câu trao - nhận trong tiếng Nhật (đối chiếu với tiếng Việt)

Đào Thị Hồng Hạnh

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

2017

103

Ngôn ngữ hội thoại trong thể loại phỏng vấn (trên tư liệu báo in tiếng Việt hiện nay)

Phạm Thị Mai Hương

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ

PGS.TS. Phạm Văn Tình

2017

104

Khảo sát phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học tiếng Việt

Nguyễn Thu Thuỷ

GS.TS. Hoàng Văn Vân

2017

105

Hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt (đối chiếu với tiếng Anh)

Phạm Hồng Vân

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

2017

106

Nghiên cứu ảnh hưởng tiêu cực của khác biệt ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Anh đến diễn đạt tiếng Anh trong luận văn của học viên cao học Việt Nam

Phan Thị Ngọc Lệ

PGS.TS. Lâm Quang Đông

2017

107

Nghiên cứu từ trái nghĩa trong tiếng Việt

Phạm Văn Lam

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2017

108

Nghiên cứu chức năng tác động của diễn ngôn (trên tư liệu diễn văn chính trị Việt Nam)

Vũ Hoài Phương

GS.TS. Đinh Văn Đức

2017

109

Phân tích diễn ngôn có nội dung kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1941 - 1969)

Phạm Nguyên Nhung

GS.TS. Đinh Văn Đức

2017

110

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh

Khổng Minh Hoàng Việt

PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

2017

111

Thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Anh và các biểu thức tương đương của chúng trong tiếng Việt

Trần Quốc Việt

GS.TS. Vũ Đức Nghiệu

2017

112

Định nghĩa trong từ điển giải thích dành cho học sinh tiểu học

Hoàng Thị Nhung

GS.TSKH Lý Toàn Thắng

PGS.TS. Phạm Hùng Việt

2017

113

Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (trường hợp sinh viên chuyên ngữ ở một số trường đại học tại Hà Nội)

Nguyễn Thị Huyền

PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan

2017

114

Nghiên cứu thuật ngữ chỉ bệnh trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

Nguyễn Thị Hoài

PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

2008

115

Phân tích diễn ngôn xã luận(trên tư liệu báo Nhân Dân giai đoạn 1964 – 1975)

Nguyễn Thị Hồng Nga

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

2008

116

Khảo sát đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ tài chính Anh - Việt (trên văn bản chuyên ngành tài chính)

Đỗ Thị Thu Nga

GS.TS. Lê Quang Thiêm

2008

 

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây